Posts tagged with Junsu.

July 20 201311·32 am969 notes

(Source: chigumy, via back-to-five)

#me too   #Junsu   #Kim Junsu   #XIA   #Xiah   #JYJ   #DBSK  
rabeckham:

MinSu my babies (。┰ω┰。)
May 02 201309·10 pm57 notes

rabeckham:

MinSu my babies (。┰ω┰。)

(via jyc5yj)

#Junsu   #Kim Junsu   #Xiah   #XIA   #Changmin   #Shim Changmin   #Max   #Choikang   #DBSK   #pre-debut  
April 19 201309·15 pm452 notes
Soccer Su II/

(Source: jjunchan, via back-to-five)

#Junsu   #Kim Junsu   #XIA   #Xiah   #Soccer Su   #JYJ   #DBSK  

in which Junsu tries to sign his own shirt.
March 15 201307·44 pm673 notes

in which Junsu tries to sign his own shirt.

(Source: junxia, via back-to-five)

March 08 201304·45 pm1,283 notes

(Source: dbsk-ing, via hyungseung)

#DBSK   #Changmin   #Max   #Yunho   #U-Know   #Junsu   #XIA   #Xiah   #Yoochun   #Mikcy   #Mickie   #you guys  
heropeia:

memories. 

in my heart in my mind in my soul..
February 19 201311·24 pm738 notes

heropeia:

memories.

in my heart
in my mind
in my soul..

(via somethingabouttheway)

#DB5K   #ot5   #Jaejoong   #Yunho   #Yoochun   #Changmin   #Junsu